Äriõigus

sh. äriühingute asutamine, ühinemine, registrimuudatustega seotud dokumendid, osanike lepingud.

Võlaõigus ja lepingud

sh. lepingute koostamine ja analüüs, võlgnevustega seotud vaidluste lahendamine.

Tööõigus

sh. töölepingud, ametijuhendid, tööohutusega seotud dokumentatsioon

Asjaõigus

sh. üürilepingud, kinnistu omandamise ja võõrandamisega seotud teemad, kaasomandiga seotud vaidlused

Pankrotiõigus ja saneerimine

s.h. pankrotihoiatuste ja -avalduste koostamine, saneerimisavalduste koostamine, võlausaldajate ja võlgnike nõustamine, kohtus esindamine.

Intellektuaalse omandi õigus

sh. kaubamärgid, litsentsilepingud, muud autoriõigusega seotud küsimused

Kindlustusõigus

Kindlustushüvitise vähendamisega ja kindlustushüvitise maksmisest keeldumise vaidlused. Nõustamine erinevate kindlustuslepingute ja kindlustusriskide osas (nt. veosekindlustus, ametialane vastutuskindlustus, koguriskikindlustus )

Õigusaudit

Õigusaudit annab ülevaate, kas ettevõtte juhtimine  ja lepingulised suhted on vastavuses  seaduste nõuetega ning milliseid äririske sisaldab praegune olukord. Toome välja leitud puudused ja anname praktilisi soovitusi nende kõrvaldamiseks. Süsteemne lähenemine dokumentide haldamisel võimaldab tulevikus vähendada äririske ja tegutseda efektiivsemalt.

Ärilepitus

Lepitusmenetlus on poolte vabatahtlikkusel põhinev tegevus, mille käigus erapooletu isik (lepitaja) toetab poolte vahelist kommunikatsiooni eesmärgiga aidata pooltel leida vaidlusküsimusele lahendus. Lepitaja võib lepituse asjaolude ning kulgemise põhjal esitada pooltele omapoolse lahendusettepaneku (Lepitusseadus § 1 lg. 2)