Tööõigus

Tööõigus määratleb  töötajate ja tööandjate õigused ja kohustused töösuhetes, nt. töölepingu vormistamine, tööaeg, puhkused,  töölepingu ülesütlemise ja hüvitiste kord.  Tööõigust reguleerib töölepingu seadus.

 

 

Õigusbüroo teenused tööõiguse osas:

 • Nõustamine kõigis tööõigusega seotud küsimustes (sh töölepingu koostamine, töölepingu muutmine ja lõpetamine)
 • Varalise vastutuse, ametiauto kasutamise lepingute jms dokumentatsiooni koostamine
 • Töökorralduse reeglite, ametijuhendite jms dokumentide koostamine
 • Esindamine tööõiguslike vaidluste lahendamisel  läbirääkimiste teel
 • Esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus

 

Tööohutuse teenused:

 • Tööohutuse audit
 • Tööohutusalaste dokumentide koostamine (tööohutuse juhendid, töökeskkonna sisekontrolli dokumendid, töökeskkonna riskianalüüs jne)
 • Tööohutusalane konsultatsioon
 • Töökeskkonnaspetsialisti teenus (NB! igal töötajatega ettevõttel peab olema töökeskkonnaspetsialist ja alates 10 töötajast  töökeskkonnavolinik)
 • Tööohutuse koolitused

 

 Tasuta nõuanded tööõiguses/Jurist vastab:

Millistes tingimustes peavad pooled töölepingus kokku leppima?

Õigusbüroo juristi vastus (T.Raudmägi):

Tööleping tuleb sõlmida kirjalikult ja selles peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
1) tööandja ja töötaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht;
2) töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg;
3) tööülesannete kirjeldus;
4) ametinimetus, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg;
5) töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud (töötasu), sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, töötasu arvutamise viis, maksmise kord ning sissenõutavaks muutumise aeg (palgapäev), samuti tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed;
6) muud hüved, kui nendes on kokku lepitud;
7) aeg, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid (tööaeg);
8) töö tegemise koht;
9) puhkuse kestus;
10) viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad;
11) viide tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele;
12) viide kollektiivlepingule, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut.

Juhul, kui pooled rakendavad summeeritud tööaega, tuleb ka summeeritud tööaja tingimustes  täpsemalt kokku leppida.

Juhul, kui tegu on eritingimustega – nt renditöö, kaugtöö vms, siis tuleb kokku leppida ka nendes tingimustes.

Samuti saab töölepingus reguleerida konfidentsiaalsuskohustust ja konkurentsikeeldu ning vastutust nende rikkumise eest (leppetrahvid).

Eeldatakse, et tööleping sõlmitakse tähtajatult. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks, kui seda õigustavad töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused, eelkõige töömahu ajutine suurenemine,hooajatöö tegemine või ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks. Kui tööülesandeid täidetakse renditööna, võib tähtajalise töölepingu sõlmida ka juhul, kui seda õigustab töö ajutine iseloom kasutajaettevõtjas.

 

Kuidas toimub töölepingu lõpetamine tööandja poolt koondamise korral?

Õigusbüroo juristi vastus (T.Raudmägi):  Vastavalt tööõigusele on tegu koondamisega, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul. Vastavalt töölepingu seaduse § 176 saab töölepingu  üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldusega. Vorminõuet rikkudes tehtud või tingimuslik ülesütlemisavaldus on tühine. Avalduses peab tööandja ülesütlemist põhjendama. Kui põhjendus puudub, on töötajal õigus nõuda sellest tuleneva kahju hüvitamist.

Tööõiguses on koondamisest etteteatamiseks sõltuvalt töösuhte kestusest erinevad tähtajad.  Erakorralisest ülesütlemisest peab tööandja töötajale ette teatama, kui töötaja töösuhe tööandja juures on kestnud:
1) alla ühe tööaasta – vähemalt 15 kalendripäeva;
2) üks kuni viis tööaastat – vähemalt 30 kalendripäeva;
3) viis kuni kümme tööaastat – vähemalt 60 kalendripäeva;
4) kümme ja enam tööaastat – vähemalt 90 kalendripäeva.

Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses ja lisaks on töötajal õigus saada kindlustushüvitist koondamise korral töötuskindlustuse seaduses ettenähtud tingimustel ja korras.

Küsi infot!

  Nimi

  E-mail

  Sõnum

  captcha