+372 51 991 827

Tööõigus

Tööõigus määratleb  töötajate ja tööandjate õigused ja kohustused töösuhetes, nt. töölepingu vormistamine, tööaeg, puhkused,  töölepingu ülesütlemise ja hüvitiste kord.  Tööõigust reguleerib töölepingu seadus.

 

 

Õigusbüroo teenused tööõiguse osas:

  • Nõustamine kõigis tööõigusega seotud küsimustes (sh töölepingu koostamine, töölepingu muutmine ja lõpetamine)
  • Varalise vastutuse, ametiauto kasutamise lepingute jms dokumentatsiooni koostamine
  • Töökorralduse reeglite, ametijuhendite jms dokumentide koostamine
  • Esindamine tööõiguslike vaidluste lahendamisel  läbirääkimiste teel
  • Esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus

 

Tööohutuse teenused:

  • Tööohutuse audit
  • Tööohutusalaste dokumentide koostamine (tööohutuse juhendid, töökeskkonna sisekontrolli dokumendid, töökeskkonna riskianalüüs jne)
  • Tööohutusalane konsultatsioon
  • Töökeskkonnaspetsialisti teenus (NB! igal töötajatega ettevõttel peab olema töökeskkonnaspetsialist ja alates 10 töötajast  töökeskkonnavolinik)
  • Tööohutuse koolitused

Lutheri õigusbüroo jurist Ille Murumaa omab tööohutuse valdkonnas üle 15 aaastast kogemust, töökogemus Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana, Rakvere Lihakombinaadis ja Werol Tehased AS-s juristi ja töökeskkonnaspetsialistina.

 Tasuta nõuanded tööõiguses/Jurist vastab:

 Kuidas toimub töölepingu lõpetamine tööandja poolt koondamise korral?

Õigusbüroo juristi vastus (T.Raudmägi):  Vastavalt tööõigusele on tegu koondamisega, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul. Vastavalt töölepingu seaduse § 176 saab töölepingu  üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldusega. Vorminõuet rikkudes tehtud või tingimuslik ülesütlemisavaldus on tühine. Avalduses peab tööandja ülesütlemist põhjendama. Kui põhjendus puudub, on töötajal õigus nõuda sellest tuleneva kahju hüvitamist.

Tööõiguses on koondamisest etteteatamiseks sõltuvalt töösuhte kestusest erinevad tähtajad.  Erakorralisest ülesütlemisest peab tööandja töötajale ette teatama, kui töötaja töösuhe tööandja juures on kestnud:
1) alla ühe tööaasta – vähemalt 15 kalendripäeva;
2) üks kuni viis tööaastat – vähemalt 30 kalendripäeva;
3) viis kuni kümme tööaastat – vähemalt 60 kalendripäeva;
4) kümme ja enam tööaastat – vähemalt 90 kalendripäeva.

Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses ja lisaks on töötajal õigus saada kindlustushüvitist koondamise korral töötuskindlustuse seaduses ettenähtud tingimustel ja korras.

Küsi infot!

Nimi

E-mail

Sõnum

captcha

Sulge menüü