Riigihankeõigus

Riigihange on teatud piirmäärast alates asjade ostmine või  teenuste tellimine riigiasutuse,  kohaliku omavalitsuse asutuse või muu seaduses määratud hankija poolt. Riigihanke eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine ning aus konkurents riigihangetel.  Seadus sätestab hangete läbiviimise nõuded, menetluse käigu ja vaidlustamise korra. Riigihankeid reguleerib riigihangete seadus.

Tasuta nõuanded riigihankeõiguses/Jurist vastab:

Küsimus: Mis on riigihanke maksumuse piirmäärade väärtused?

Õigusbüroo juristi vastus (T.Raudmägi):  Riigihanke hankemenetluse korraldamise kohustuse eeldatava maksumuse piirmäär on asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral 40 000 eurot, ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessiooni korral 250 000 (riigihangete seadus § 15 lg 1).

Vastavalt riigihangete seadus §-le 20 arvutatakse riigihanke maksumus käibemaksuta.

Küsimus: Kuidas on võimalik hankija tegevus riigihangete läbiviimisel vaidlustada?

Õigusbüroo juristi vastus (T.Raudmägi):  Riigihangetega seotud vaidlusi (vaidlustusmenetlus) lahendab riigihangete vaidlustuskomisjon. Riigihangete seadus näeb ette kindlad dokumendid ja otsused, mida saab vaidlustada.

Riigihangete seadus §  117 lg 2 kohaselt saab vaidlustuskomisjonile vaidlustuse esitada järgmiste hankija dokumentide või otsuste peale:

1) hanketeade;

2) pakkumuse esitamise ettepanek;

3) kontsessiooni teade;

4) perioodiline eelteade, millega alustatakse hankemenetlust;

5) kvalifitseerimissüsteemi teade, millega alustatakse hankemenetlust;

6) ideekonkursi kutse;

7) hanke-dokumendid;

8) taotleja või pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;

9) taotleja ja pakkuja kvalifitseerimine ning kvalifitseerimata jätmine;

10) pakkumuse vastavaks tunnistamine;

11) pakkumuse tagasilükkamine või kõigi pakkumuste tagasilükkamine;

12) pakkumuse edukaks tunnistamine;

13) muu käesoleva seaduse alusel tehtud hankija otsus, mis võib rikkuda vaidlustaja õigusi või kahjustada tema huvisid.

 

Seejuures tuleb arvestada, et vaidlustus peab olema laekunud vaidlustus-komisjonile seitsme (7) tööpäeva jooksul, arvates päevast, mil vaidlustaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest, kuid mitte pärast hankelepingu sõlmimist (RHS § 121).

Vaidlustus hanke alusdokumendi peale peab olema laekunud sama tähtaja jooksul, kuid mitte hiljem kui kolm (3)  tööpäeva enne hankemenetluses osalemise taotluste, pakkumuste, ideekavandite või kontsessioonitaotluste esitamise tähtpäeva.

Eraldi on võimalik teha ka avaldus Rahandusministeeriumile järelevalve algatamiseks konkreetses riigihankes .

 

Küsimus:  Kas hankija saab nõuda, et pakutavad tooted peavad olema toodetud ISO 9001:2000 ja ISO 14001:2004 alusel?

Õigusbüroo juristi vastus (T.Raudmägi):  Vastavalt Riigikohtu halduskolleegiumi otsusele  kohtuasjas nr. 3-3-1-65-11 (16.11.2011) on kohus leidnud, et selline nõue on põhjendamatu.

Kohus on leidnud, et ulatuslikud nõuded pakkuja tegevusele, mis väljuvad hankelepingu täitmise raamidest, ei ole käsitatavad hangitava asja või teenuse omaduste ega tunnustena. Kuna ISO 9001:2000 ja 14001:2004 standardite reguleerimisese on laiem kui tootmisprotsess, ei anna RHS § 32 lg 3 alust seada nende standardite järgimist hankedokumentides tehnilise kirjelduse tingimuseks.
 

Küsi infot!

    Nimi

    E-mail

    Sõnum

    captcha