IURING õigusbüroo privaatsustingimused

1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on IURING õigusbüroo (IURING Konsult OÜ, registrikood 11532504).

2. Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks IURING õigusbüroo (kodulehe www.iuring.ee haldaja) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute meie isikuandmete töötlemise tingimustega.

3. Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide isikuandmeid kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega, eelkõige Euroopa Liidu andmekaitse üldregulatsiooniga (GDPR – General Data Protection Regulation). Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sealhulgas teave käesoleva lehe www.iuring.ee külastuste, infopäringute, ühismeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk on võimaldada oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemaid teenuseid. IURING õigusbüroo töötleb isikuandmeid kodulehe www.iuring.ee külastatavuse, uudiskirja ja reklaamide lugemise ja avamise kohta. Isikuandmete töötlemine on vajalik, et arendada kliendibaasi, samuti õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine.

5. Töötleme järgmisi isikuandmeid:
kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber;
automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebilehitsejalt saadud andmed;
uudiskirjaga saadud andmed – uudiskirja lugemise aktiivsus ja sisu;
muud isikuandmed – erinevatest avalikest andmebaasidest ja ühismeedia võrgustikest kättesaadavad andmed.

6. Me ei edasta kliendi andmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ega ei jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele va alljärgnevatel juhtudel:
riikliku järelevalve asutustele (õiguskaitse organid, Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliamet jmt);
võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid);
juhul, kui meie teenuste osutamiseks on vajalik kasutada nn abistavate teenuste osutajate nagu IT-abi, andmetöötlus, audiitor jms teenused. Kõik kasutatud teenusepakkujad on IURING Konsult OÜ volitatud andmetöötlejateks, kellel on õigus töödelda meilt saadud isikuandmeid üksnes teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ning üksnes meie poolt antud instruktsioonide alusel.

7. Käsitleme kõiki kogutud isikuandmeid, kui konfidentsiaalset infot. Meie töötajate töölepingutes sisaldub kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

8. Säilitame isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.

9. Arvestades, et kõik meie poolt töödeldavad isikuandmed on seotud meie teenuste osutamisega, siis võivad nimetatud andmed omada tähtsust võimalikes õigusvaidlustes. Lähtume oma õigustatud huvide kaitsmisel isikuandmete säilitamise tähtaja määramisel seadusest tulenevast maksimaalsest nõude aegumistähtajast, milleks on kümme aastat (TsÜS § 149).

10. Isikul on õigus:
saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;
esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas, saates selleks vabas vormis taotlus e-posti aadressil info@iuring.ee;
nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui kogutud andmed on ebaõiged või mittetäielikud;
nõuda isikuandmete kustutamist näiteks juhul, kui andmete töötlemiseks oli isiku eelnev nõusolek, mille isik on tagasi võtnud.

11. Nii, kui klient teavitab meid soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, siis eemaldatakse isiku andmed meie andmebaasist. Meile jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riikliku järelevalve asutustele, kui see nõue tuleneb seadusest.

12. Uudiskiri – selleks, et me saaks Teile edastada enda uudiskirja ja kliendi eelistustest lähtuvaid pakkumisi, vajame Teie nõusolekut. Võite oma nõusoleku alati tagasi võtta, teavitades sellest meid, saates e-kirja aadressile info@iuring.ee

13. Küpsised on teave, mille veebiserver saadab veebilehitsejasse ning mille veebilehitseja salvestab. See teave saadetakse veebiserverisse iga kord, kui veebilehitseja avab serveris oleva veebilehe. Küpsised võimaldavad veebiserveril ära tunda ja jälgida veebilehitsejat. Küpsiseid kasutatakse eesmärgil koguda statistilisi andmeid kodulehe kasutamise kohta. Võime oma kodulehel kasutada kolmandate osapoolte (näiteks Google Analytis) küpsiseid. Lehe kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised, samuti ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse, muutes veebilehitseja privaatsusseadeid. Täpsemad juhised selleks leiab veebilehitseja kasutusjuhendist. Küpsiste blokeerimise korral in pruugi käesolev koduleht toimida korrektselt.

Käesolevad privaatsustingimused kehtivad alates 01.01.2020.a.

IURING õigusbüroo võib igal ajal uuendada või muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimuste muutmine toimub vastavalt vajadusele, et tagada nende kooskõla õiguslike, tehniliste või äriühingut puudutavate muudatustega.