Tasaarvestamine töösuhtes

Alljärgneva artikli eesmärk on selgitada, millistel eeldustel ja milliseid  nõudeid võib töötasust tasaarvestada. Sageli ei teata, et töötasu tagasinõudmise ja tasaarvestamise regulatsioonid on oma olemuselt erinevad.

Tööandja õigus nõuda ettemakstud tasu tagastamist ilma töötaja nõusolekuta

Tööandja saab nõuda töötajalt ettemakstud töötasu või rahaliste hüvitiste tagastamist ning tasaarvestada nimetatud nõuded töötaja töötasuga,töötajalt nõusolekut saamata.

Praktikas kasutatakse töösuhtest tulenevate  rahaliste nõuete tagasinõudmise õigust enamasti olukorras, kus töötaja ja tööandja on kokku leppinud teatud lisahüvede limiitides, näiteks ametiauto kütuse- või mobiiltelefoni kuulimiidis, ning töötaja on kokkulepitud limiiti ületanud. Tagasi saab nõuda ka ette enammakstud lähetusega seotud õigustatud kulud ja päevarahad.

Kohtupraktikas on kinnitatud, et ettemaksuna võib käsitleda ka tulemustasu, kui  selle saamiseks eeldatav tegevus (näiteks lepinguline tehing) langeb ära. Samuti on tööandjal õigus töölepingu lõppemisel ilma töötaja nõusolekuta kinni pidada töötaja lõpparvest tasu väljateenimata kasutatud põhipuhkuse eest (TLS § 78 lg 3).

Töötaja nõusolek töötasust tasaarvestamise eeldusena

Tasaarvestuse eeldused tulenevad võlaõigusseaduse  § 197, mille kohaselt saavad pooled tasaarvestada ainult poolte vahel sissenõutavaks muutunud  samaliigilisi nõudeid, milleks töösuhte pooltel on  reeglina rahalised  kohustused.

Töötasust tasaarvestamise õigus tekib tööandjal töölepingu seaduse  § 78 sätete alusel, mille lõike 1 kohaselt võib töötasust tasaarvestada  ainult töötaja nõusolekul (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis).

Lisaks tasub teada, et töötaja nõusolekut on vaja iga tasaarvestamise juhtumi jaoks eraldi ning nõusolekut ei saa ette vormistada näiteks töölepingu sõlmimisel, vaid alles pärast tasaarvestuse õiguse tekkimist, vastasel juhul on antud nõusolek tühine (TLS § 78 lg 2). Sealhulgas peab tööandja arvestama  tasaarvestamisel täitemenetluse seadustiku TMS § 132- st tulenevate piirangutega (TLS § 78 lg 4) ehk tasaarvestuse tulemusel peab töötajale jääma töötasu vähemalt kehtivas alammääras, milleks 2020. aastal on 584 eurot täistööajaga töötamise korral.

Kui töötaja keeldub õigustamatult tasaarvestamise nõusoleku andmisest, saab tööandja esitada nõude töövaidluskomisjoni või kohtu kaudu võlaõigusseaduse  sätete alusel.

Lisa kommentaar