Õigusabi ja juriidiline konsultatsioon

Enne olulisele dokumendile  alla kirjutamist soovitame kasutada õigusabi, et  olla veendunud enda  soovide korrektses kirjapanemises ja vältimaks hilisemaid kohtuvaidlusi. Samuti  aitame vaidluste tekkimisel üle vaadata  dokumendid ja anname juriidilise arvamuse olukorra osas.
IURING õigusbüroo juristid  annavad õigusabi järgnevates tsiviilõiguse valdkondades.

Õigusabi valdkonnad

Äriõigus

Äriõigus reguleerib kõike äriühingutega seonduvat: äriühingute asutamine ja juhtimine, osanike ja aktsionäride koosolekute korraldus, aktsiate/osade müük, ühinemissed ja jagunemised, äriregistri toimingud jpm.

Tööõigus

Tööõigus määratleb  töötajate ja tööandjate õigused ja kohustused töösuhetes, nt. töölepingu vormistamine, tööaeg, puhkused,  töölepingu ülesütlemise ja hüvitiste kord.

Võlaõigus

Võlaõigus on eraõiguse osa, mis reguleerib isikute vahel tekkivaid võlasuhteid. Võlasuhe on kahe isiku vaheline õigussuhe, millest tuleneb ühe poole kohustus midagi teha ja teise poole õigus nõuda kohustuse täitmist.

Asjaõigus

Asjaõigus reguleerib eelkõige omandiõiguse erinevaid aspekte, s.h. vallasomand ja kinnisomand, valdus, hoonestusõigus, servituudid, pandiõigus.

Autoriõigus

Autoriõigus reguleerib teose autori isiklikke ja varalisi õigusi. Autoriõigust reguleerivad sätted sisalduvad peamiselt autoriõiguse seaduses.

Riigihanked

Riigihange on teatud piirmäärast alates asjade ostmine või teenuste tellimine riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse asutuse või muu seaduses määratud hankija poolt.

Pankrotiõigus ja saneerimine

Pankrotiõigus sätestab reeglid maksejõuetuse puhuks, maksejõuetuse olukorras pankroti väljakuulutamise korra ning edasise pankrotimenetluse tingimused.

Kindlustusõigus

Kindlustusõigus hõlmab erinevaid kohustuslike ja vabatahtlike kindlustuse liike ning reguleerib kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelisi suhteid. Näiteks hõlmab kindlustusõigus elukindlustust, liikluskindlustust, kahjukindlustust jpm.