Elatise võlgnevuse sissenõudmise uued võimalused

Riigi Teatajas  avaldati 19.03.2019  täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine).

Seaduse muudatus annab riigile täiendavad võimalused laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjatelt elatise võlgu sisse nõuda.

Kui elatise võlgnik ei ole käsutamise keelumärkega sõidukit või muud liiklusregistrisse kantud asja kohtutäiturile vabatahtlikult üle andnud, võib kohtutäitur vajaduse korral kaasata politseiametniku sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja kättesaamiseks elatise võlgniku otsesest valdusest. Keelumärke korral on politseil õigus sõiduk omanikult ära võtta.

Isikud, kes peavad enne rahalise kohustuse täitmist isiku tuvastama ning kui rahaline kohustus täidetakse sularahas ja selle suurus ületab 5000 eurot, peab tuvastamiskohustusega isik täiendavalt eelnevalt tuvastama, kas tegemist on elatise võlgnikuga. Kui tegemist on elatise võlgnikuga, siis keeldub tuvastamiskohustusega isik elatise võlgnikule rahalise kohustuse täitmisest ning teatab viivitamata elatise nõuet menetlevale kohtutäiturile võlgniku nõudest tema vastu.

Elatisraha mõjuva põhjuseta tasumata jätmise korral saab kohus edaspidi tunnistada kehtetuks võlgniku reisidokumendid ja keelata ka nende väljaandmise, see meede piirab elatise võla korral vastava isiku õigust reisida väljaspool Euroopa Liitu.

Seaduse muudatus jõustub 01.01.2021.

Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine).

Lisa kommentaar