Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetlus on võla või elatise kättesaamiseks mõeldud lihtsustatud kohtumenetlus. Tegemist on hagita menetluse liigiga, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini ja väiksemate kuludega saada võlga või elatist välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes.

Maksekäsu kiirmenetluses välja nõutav summa ei tohi koos intresside ja viivistega ületada 6400 eurot ning menetlust ei saa algatada juhul, kui nõue ei ole veel sissenõutav, kui nõutakse mittevaralise kahju hüvitamist, kui nõue esitatakse pankrotivõlgniku vastu või kui mitme võlgniku vastu esitatud nõue ei tulene samast alusest või kohustusest. Maksekäsu kiirmenetlus ei piira avalduse esitaja õigust esitada nõue ka hagimenetluses, kuid seda ei saa teha samaaegselt maksekäsu kiirmenetlusega.

Maksekäsu kiirmenetlust saab algatada üksnes elektrooniliselt e-toimiku kaudu. Maksekäsu kiirmenetluse avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  • poolte ja nende esindajate andmed;
  • kohtu andmed, kuhu avaldus esitatakse;
  • nõutav rahasumma, kusjuures eraldi tuleb märkida põhinõue ja kõrvalnõuded, viivise arvestamise korral viivise määr ja arvestamise kestus;
  • nõude aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;
  • tõendite lühikirjeldus, mida avaldaja saaks kasutada oma nõude tõendamiseks hagimenetluses;
  • kinnitus, et nõue on sissenõutav ega sõltu vastastikuse kohustuse täitmisest või et vastastikune kohustus on täidetud;
  • kohtu andmed, kes võib kohtualluvuse järgi maksekäsu esemeks oleva nõude lahendada hagimenetluses, korteriomandist või kaasomandist tulenevas asjas aga hagita menetluses.

Maksekäsu kiirmenetluse asju lahendab Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja. Kohus lahendab maksekäsu kiirmenetluse avalduse selle saamisest alates 10 tööpäeva jooksul. Kui kohus maksekäsu kiirmenetluse avalduse rahuldab, teeb ta määrusega makseettepaneku. Kui avaldaja soovib, et makseettepanekule vastuväite esitamise korral menetlus lõpetataks, peab ta seda avalduses märkima.

Võlgnik võib nõude või selle osa vastu esitada makseettepaneku teinud kohtule vastuväite makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul. Vastuväite võib esitada makseettepanekule lisatud blanketil või muus vormis. Vastuväite põhjendamine ei ole vajalik. Kui võlgnik esitab makseettepanekule õigel ajal vastuväite ning avaldaja ei ole sõnaselgelt väljendanud soovi vastuväite esitamise korral menetlus lõpetada jätkab kohus asja menetlemist hagimenetluses. Samuti jätkatakse asja menetlemist hagimenetluses, kui makseettepanekut ei ole õnnestunud võlgnikule mõistliku aja jooksul kätte toimetada või kui pooled on enne maksekäsu tegemist esitanud kohtule kirjaliku kompromissilepingu. Kui võlgnik vastuväidet ei esita, siis rahuldab kohus maksekäsu kiirmenetluse avalduse ning teeb määrusega makseettepaneku.

Avalduse esitamisel maksekäsu kiirmenetluse asjas tasutakse riigilõivu kolm protsenti nõudelt, kuid mitte alla 45 euro. Riigilõivu ei võeta lapse elatisnõudes maksekäsu kiirmenetluse avalduse läbivaatamisel. Maksekäsu kiirmenetluse hagimenetluseks ülemineku korral tasutakse hagilt täiendav riigilõiv ulatuses, mis ei ole kaetud maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamiselt tasutud riigilõivuga.

Jurist Ann Tarkin

Lisa kommentaar