Osakapitali suurendamine

Äriseadustiku kohaselt on osaühing äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Osakapitali väljendatakse eurodes ning selle suurus peab olema vähemalt 2500 eurot. Teatud juhtudel võib osaühingul tekkida vajadus osakapitali suurendada. Osakapitali suurendamine eeldab teatud kindlaid samme.

Osakapitali suurendamise otsus

Esiteks on osakapitali suurendamiseks vajalik vastu võtta osakapitali suurendamise otsus. Osakapitali suurendamise võivad otsustada osanikud, kuid teatud juhtudel ka juhatus või nõukogu. Juhatusel või nõukogul on õigus suurendada osakapitali juhul, kui põhikirjaga on neile taoline õigus antud, seejuures võib osakapitali suurendamise õiguse anda juhatusele või nõukogule kuni viieks aastaks. Juhatus või nõukogu ei või osakapitali suurendada rohkem kui poole võrra osakapitalist, mis oli osakapitaliks ajal, kui juhatus või nõukogu sai suurendamise õiguse.

Üldjuhul võetakse osakapitali suurendamise otsus vastu osanike koosolekul. Osakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest.

Juhul kui osakapitali suurendamise tõttu on vajalik ka osaühingu põhikirja muutmine, tuleb arvestada, et põhikirja muutmise peab otsustama enne osakapitali suurendamist.

Osakapitali suurendamise andmed

Osakapitali suurendamise otsuses tuleb seaduse kohaselt ära märkida järgmised andmed:

  1. uute osade arv ja nimiväärtused, samuti osakapitali suurendamise ulatus;
  2. uute osade märkimise õigust omavad isikud ja märkimise õiguse kasutamise tähtaeg;
  3. kui suurendatakse osa nimiväärtust, siis olemasolevate osade uued nimiväärtused;
  4. uute osadega seotud õiguste erisused;
  5. osa eest tasumise aeg ja koht, samuti kas ja millises ulatuses tasutakse osade eest rahalise või mitterahalise sissemaksega ja mitterahalise sissemakse korral ka selle ese;
  6. kui osad lastakse välja ülekursiga, siis ülekursi suurus;
  7. fondiemissiooni korral (kui osaühing suurendab osakapitali osaühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata) viide aluseks olevale bilansile ja omakapitali kirjetele, mille arvel ja millises ulatuses fondiemissiooni läbi viiakse.

Osakapitali suurendamise avaldus

Kui osakapital on täielikult sisse makstud, tuleb osaühingu juhatusel esitada äriregistrile avaldus osakapitali suurendamise äriregistrisse kandmiseks. Osakapital loetakse suurendatuks äriregistri kande tegemisega. Enne seda ei anna uued või suurendatavad osad mingeid õigusi.

 

Tiia Raudmägi, jurist

Ann Tarkin, jurist

Lisa kommentaar