Töölepingu lõpetamine töölepingu rikkumise tõttu

Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel

Tööandjal on õigus tööleping töötajaga erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist. Vastavad mõjuvad põhjused on loetletud töölepingu seaduses (TLS) § 88 lg 1.

Töölepingu lõpetamise mõjuvaks põhjuseks TLS alusel loetakse näiteks olukorda, mil töötaja on hoiatusest hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi; on pannud toime varguse pettuse või muu teo, millega põhjustas tööandja usalduse kaotuse enda vastu ning olukorda, kus töötaja on tekitanud süüliselt ja olulisel määral kahju tööandjale varale või kahju tekkimise ohu.

Oluline on, et tööandja võib töölepingu lõpetada töötaja kohustuse rikkumise tõttu, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Hoiatus võib olla nii suuline kui kirjalik. Soovitame hoiatuse vormistada kirjalikult ning põhjendada hoiatuses, milles seisneb töötaja rikkumine ning rikkumise tagajärjed, kui töölepingu rikkumine peaks korduma. Hoiatuse andmisel soovitame võtta töötajalt ka kirjaliku seletuskirja.

Eelnevat hoiatamist ei ole töölepingu ülesütlemise eeldusena vaja, kui töötaja ei saa kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu või muul põhjusel seda hea usu põhimõtte järgi tööandjalt oodata. Näiteks olukord, kui töötaja on viibinud tööl olles joobeseisundis. Mida tööandja juures loetakse jämedaks rikkumiseks, saab määratleda  konkreetselt ka töölepingus või töökorralduse reeglites.

Juhul, kui pärast hoiatust järgneb töötaja poolt töölepingu uus samalaadne rikkumine ning töösuhte jätkamine ei ole asjaolusid arvestades võimalik, on tööandjal õigus esitada töölepingu lõpetamiseks erakorraline ülesütlemisavaldus. Töölepingu ülesütlemisel erakorraliselt, peab tööandja töötajat ette teavitama TLS § 97 sätestatud korras. Vastavalt töösuhte kestvusele võib kõige lühem etteteatamisaeg olla 15 kalendripäeva ning kõige pikem 90 kalendripäeva. Samas töölepingu rikkumise korral võib tööandja töölepingu üles öelda etteteatamistähtaega järgimata, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni. Antud asjaolu tuleb ülesütlemise avalduses põhjendada.

Töölepingu ülesütlemisavaldus

Töölepingu lõpetamiseks esitatav ülesütlemisavaldus peab olema töötajale esitatud kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-maili teel). Samuti peab avalduses kirjas olema põhjus miks edasine töösuhte jätkamine võimalik ei ole ning millel ülesütlemine põhineb (viidata tuleks ka eelnevale hoiatusele). Ülesütlemisavaldusele soovitame võtta töötaja allkirja koos kuupäevaga, mis tõendab avalduse kättesaamist.

Jurist : Grete Raagmets

Lisa kommentaar