Töölepingu lõpetamise kord

Töölepingu lõpetamise nõuded

Töölepingu ülesütlemise avaldus tuleb  vormistada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Juristi soovitus on ülesütlemine vormistada kirjalikult ning võtta teiselt poolelt ka allkirjaga kinnitus avalduse kättesaamise kohta. Riigikohus on rõhutanud, et töölepingut ei saa lõpetada kaudse tahteavalduse ega vaikimise või tegevusetusega.

Ülesütlemisavalduses peab väljenduma selge soov tööleping lõpetada ning ülesütlemise põhjus. Riigikohus on öelnud, et töötajale tehtud avaldus, millest nähtub ainult see, et tööandja on töölepingu lõpetanud, ei saa olla töölepingu ülesütlemise avalduseks – töölepingu ülesütlemise avaldusest peab nähtuma lepingut üles öelda sooviva poole tahe vabastada pooled lepinguliste kohustuste edasisest täitmisest. Tööandja avaldus, millest ei ilmne tööandja tahe vabastada töötaja ja tööandja lepingu edasisest täitmisest, ei ole käsitatav ülesütlemisavaldusena.

Töölepingut ei saa üles öelda tagasiulatuvalt, küll on aga võimalik lõpetada tööleping päevapealt. Siinkohal tuleb arvestada, et eelduslikult tuleb igasugusel alusel ülesütlemisel, ka erakorralisel ülesütlemisel, järgida seaduses sätestatud etteteatamistähtaegu. Etteteatamistähtaegu järgimata võib tööandja töölepingu üles öelda üksnes juhul, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni. Etteteatamistähtaja mittejärgimist tuleb ka ülesütlemisavalduses põhjendada.

Töölepingu lõpetamine katseajal

Kuigi seadusandja on sätestanud katseajal töölepingu ülesütlemise lihtsustatud korra, siis ei tähenda see, et katseajal saaks töölepingut üles öelda ilma mõjuva põhjuseta. Põhjus peab tulema katseaja eesmärgist ning katseaja eesmärgiga vastuolus oleval põhjusel on töölepingu üleütlemine keelatud. Töövaidluskomisjon on leidnud, et kui tööandja ei ole töötajale piisava selgusega selgitanud tehtava töö sisu ja temalt oodatavat tulemit ning teinud katseaja eesmärgi täitmiseks töötajale teatavaks kõiki konkreetse töö tegemiseks kehtestatud nõudeid, siis ei saa öelda lepingut üles katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu.

Töölepingu lõpetamine tööandjapoolse rikkumise tõttu

Tööandja seisukohast on kindlasti oluline meeles pidada, et kui  töötaja soovib öelda töölepingu üles tööandjapoolse rikkumise tõttu TLS § 91 lg 2 alusel ja tööandja leiab, et selline töölepingu ülesütlemine on tühine, siis peab tööandja pöörduma ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks töövaidlusorganisse. Töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks tuleb esitada kohtule hagi või töövaidluskomisjonile avaldus hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates ülesütlemisavalduse saamisest. Riigikohus on leidnud, et kui tööandja ülesütlemist tähtaja jooksul ei vaidlusta, siis lõpeb leping töötaja poolt esitatud avalduses toodud tähtajal ja alusel. Samuti tekib tööandjal kohustus maksta töötajale seaduses sätestatud hüvitist.

 Juristid:

Helis Selge

 

Lisa kommentaar