You are currently viewing Töövaidluskomisjon ja kohtus esindamine ning õigusabi kulude kandmine

Töövaidluskomisjon ja kohtus esindamine ning õigusabi kulude kandmine

Töövaidluskomisjoni pädevus

Töölepinguga seotud vaidluste (töölepingu ebaseaduslik lõpetamine, töötasu võlgnevus, koondamishüvitised jne) lahendamise kõige kiirem ja soodsam võimalus on pöörduda avaldusega töövaidluskomisjoni poole. Töövaidluskomisjoni avalduse esitamisel riigilõivu tasuma ei pea.

Töövaidluskomisjoni tegevust reguleerib individuaalse töövaidluse lahendamise seadus. Vastavalt seadusele peab töövaidluskomisjon vaatama töövaidlusega seotud avalduse läbi ühe kuu jooksul.

Töövaidlus vaadatakse läbi ja lahendatakse töötaja ja tööandja juuresolekul. Nii töötaja või tööandaja võivad töövaidluskomisjoni istungil esindada end ise või volitada selleks esindajat. Seadus esindajale töövaidluskomisjoni istungil esindamiseks konkreetseid kvalifikatsiooninõudeid ei sätesta. Esindaja kulusid töövaidluskomisjon välja ei mõista erinevalt kohtust.

Õigusabi kulud

Kui esindajaks on jurist või advokaat, võib töövaidluskomisjonis kantud õigusabi kulusid hiljem nõuda kohtus kahjunõude korras (nt. Harju Maakohtu otsus tsiviilasjas nr. 2-10-41595).

Kohtus esindamine

Töövaidluskomisjoni otsusega mittenõustumisel saab esitada kohtule hagiavalduse. Kui nõue puudutab töötasu või palga nõudmist või töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamist, sellisel juhul hagiavalduselt riigilõivu tasuma ei pea.

Hagiavalduse esitamisel kohtule või kohtuistungil saab vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikule lepinguliseks esindajaks olla advokaat või jurist, kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni.

Hagimenetluse kulud kannab pool, kelle kahjuks otsus tehti. Kohtumenetluse võitnud poolele mõistetakse tema taotlusel kohtuotsusega välja ka menetluskulud. Menetluskulude konkreetne rahaline jaotis määratakse kindlaks eraldi kohtumäärusega. Selleks tuleb pärast kohtuotsuse jõustumist esitada kohtule eraldi taotlus koos kohtukulusid tõendavate dokumentidega. Kohus mõistab kulud välja põhjendatud ja vajalikus ulatuses, arvestades lepingulise esindaja kulude teistelt menetlusosalistelt sissenõudmise piirmäärasid.

Meie õigusbüroo juristidel on olemas vajalik kvalifikatsioon klientide esindamiseks nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtus.

 Jurist: Tiia Raudmägi