Lepingu koostamine ja sõlmimine- mida järgida?

Leping on tehing kahe või enama isiku (lepingupooled) vahel, millega lepingupool kohustub või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma. Leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik.

Leping sõlmitakse pakkumuse esitamise ja sellele nõustumuse andmisega, samuti muul viisil vastastikuste tahteavalduste vahetamise teel, kui on piisavalt selge, et lepingupooled on saavutanud kokkuleppe.

Kuidas saavutada, et kord sõlmitud leping saaks täidetud vastavalt mõlema poole ootustele?

Lepingu koostamine:

1.Esmane soovitus on teise lepingupoole usaldusväärsuse hindamine – kas tal on vajalik kogemus lepingu täitmiseks, piisav maksevõime jne.

2.Määratleda, mis on Sinu vajadused ja eesmärgid konkreetse lepingu täitmisel. Oluline on paika panna lepingu koostamisel kõik detailid, mitte „jooksvalt vaatame“.

3. Et kokkulepped ei ununeks, on kasulik leping sõlmida kas kirjalikult või vähemalt taaskirjalikus vormis. Ka suuline leping kuulub täitmisele, kuid nii mõnigi kord on mälus ühel poolel meeles tingimused nii ja teisel naa …. Lepingu sõlmimise kinnituseks sobib ka e-mail kohtumise kokkuvõttega ja teise poole kinnitus, et see õige.

4. Selgus. Kirjaliku lepingu korral soovitame luua lepingu selge struktuuri ja kajastada lepingus kõik olulised tingimused teemade kaupa.

Selguse jaoks vajalik samm on mõlema poole poolt lepingu mõttega läbilugemine (nii lihtne kui see ka ei tundu, võib hiljem selguda, et kiire oli ja „lihtsalt andsin allkirja“).

Kontrollige üle faktid ja veenduge, et lepingu sõnastus on üheselt mõistetav.

5.Soovitav on läbi teha arvutused! nt. üsna madalana näiv viivis 0,25 % päevas moodustab juba aastas ligi 91%.

6. Seadusjärgset regulatsiooni lepingus pigem täiendada eriklauslitega ja konkreetsete tingimustega, ei ole vaja kirjutada lepingu jaoks lehekülgede kaupa seadust ümber.

7. Koostöösuhetes on kasulik, et leping oleks tasakaalus. Muidu võib üks pool hakata otsima põhjusi, kuidas lepingu täitmist enda jaoks „optimeerida“, sest prioriteetsemaks võivad osutuda parematel tingimustel sõlmitud lepingud.

8. Olenevalt lepingust pöörata tähelepanu lepingu täitmise  tagamisele- tagatisrahad, ettemaksed, hüpoteegid jms.

 Jurist : Tiia Raudmägi

Lisa kommentaar