Töötamise register ja töötajate registreerimine

Alates 1. juulist 2014 jõustus Maksukorralduse seaduse (edaspidi MKS) muudatus, millega loodi Maksu- ja Tolliameti juures peetav töötamise register, mille kohaselt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajad registreerima.

Töötamise registri eesmärk on koguda informatsiooni Eestis tööd tegevate füüsiliste isikute kohta kesksesse infosüsteemi ja vastavat informatsiooni on võimalik kasutada toetuste, hüvitiste, pensionite määramisel, maksude arvestamise ja tasumise õigsuse kontrollimisel jne.

Kui varasemalt pidi tööandja töötajad registreerima haigekassa juures, siis nüüd tuleb töötajad registreerida ainult töötajate registrisse, haigekassasse jõuavad vajalikud andmed automaatselt. Ravikindlustuse andmekogus 30.06.2014 seisuga olevad kehtivad töötamisega seotud andmed viiakse automaatselt töötamise registrisse üle.

Uue korra juures on oluline see, et nüüdsest tuleb registreerida kõik tööd tegevad isikud, kelle töö tegemise tulemusena tekib maksukohustus Eestis, sealhulgas ka võlaõigusliku lepingu alusel tööd tegevad isikud. Nimekiri on toodud MKS § 251 lg-s 4.

Samuti on oluline, millal tuleb töötamine registreerida. Nimelt tuleb muudetud MKS § 252 lg 3 kohaselt registreerida töötamise alustamine hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks, varasemalt tuli seda teha töötamise seitsmendaks kalendripäevaks. MKS lubab vajadusel töötamise alustamist registreerida lihtsustatud korras. Selleks esitab tööandja tööd tegeva isiku isikukoodi ja töötamise alustamise kuupäeva ning enda registri- või isikukoodi telefoni teel või lühisõnumiga maksuhalduri veebilehel avaldatud telefoninumbrile. Muud seaduses nõutud andmed kannab tööd võimaldav isik töötamise registrisse seitsme kalendripäeva jooksul lihtsustatud korras registreerimisest arvates.

MKS § 254 lg 1 sätestab, millised andmed tuleb töötamise registrisse kanda. Nendeks on:

1) tööd tegeva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

2) isikukoodi puudumisel kuni viiepäevase töötamise korral sünniaeg;

3) tööd võimaldava isiku registri- või isikukood ja nimi;

4) töötamise alustamise kuupäev (so töölepingu ja vabatahtlikkuse alusel tööd tegeva isiku tööle asumine kuupäeva täpsusega, võlaõigusliku lepingu korral lepingu jõustumise kuupäeva täpsusega ning avalikus teenistuses ametikohale asumise aeg kuupäeva täpsusega);

5) töötamise liik;

6) ametinimetus ja töökoha aadress, kui tegemist on kolmanda riigi kodakondsust või määratlemata kodakondsust omava isikuga, kes elab Eestis töötamist lubava tähtajalise elamisloa alusel, või kolmanda riigi kodakondsust või määratlemata kodakondsust omava isikuga, kes viibib Eestis viisa või viisavabaduse alusel ja kellel on õigus lühiajaliselt Eestis töötada;

7) töötamise peatumise (so tööd tegeva isiku viibimine lapsehoolduspuhkusel, aja- ja asendusteenistuses või poolte kokkuleppel antaval tasustamata puhkusel) algus- ja lõppkuupäev ning peatumise alus;

8) töötamise lõpetamise kuupäev ja alus.

Töötamise peatumise ja lõpetamise registreerimiseks on tööandjal aega kümme kalendripäeva alates töötamise peatumise või lõpetamise päevast.

Töötamist saab registreerida e-maksuametis/e-tollis kas käsitsi sisestades või failiga laadides ning üle X-tee masin-masin liidesega, saates registrisse oma ettevõtte või asutuse personaliprogrammides sisalduvad töötamise andmed. Maksu- ja Tolliameti kodulehelt leiab ka vajalikud juhendid.

 

Virge Lellep

Jurist

 

Lisa kommentaar