Töölepingu lõpetamine katseajal

Käesolevas artiklis käsitleme tingimusi, kuidas  on korrektne läbi viia  töötajaga töölepingu lõpetamine katseajal.

Katseaja tingimused ja eesmärk

Töölepingu seaduse (TLS) kohaselt kohaldatakse töötaja suhtes nelja (4) kuu pikkust katseaega, kui pooled ei ole kokku leppinud lühemas katseajas või katseaja kohaldamata jätmises. Katseaeg annab tööandjale võimaluse hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Samuti saab töötaja katseaja jooksul välja selgitada, kas ta suudab ja tahab kokkulepitud tööd teha.

Katseaja eesmärgiks on seega võimaldada töölepingu osapooltel jõuda selgusele, kas selline töösuhe vastab nende tahtele või mitte. Seetõttu on ka töösuhte ülesütlemine katseajal lihtsustatud ning pooled ei pea järgima üldiseid ülesütlemise reegleid.

Katseaeg kehtib ainult kokkulepitud perioodi jooksul ning katseaeg ei peatu ega pikene, kui töötaja viibib katseaja jooksul haiguslehel, puhkusel või viibib muul põhjusel töölt eemal.

Töölepingu lõpetamise tingimused katseajal

TLS § 86 lg 1 kohaselt võivad tööandja ja töötaja katseajal üles öelda nii tähtajalise kui ka tähtajatu töölepingu.

LS § 96 kohaselt peab katseajal töölepingu ülesütlemisest ette teatama kirjalikult või taaskirjalikult esitatavas vormis (nt e-mail)  15 kalendripäeva.

Kui ülesütlemisest teatatakse ette vähem, on teisel poolel vastavalt TLS § 100 lg 5 õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel.

Töölepingu lõpetamise põhjendamine

Tööandja peab töölepingu ülesütlemisel katseajal ülesütlemist põhjendama ja järgima, et ülesütlemine ei oleks vastuolus katseaja eesmärgiga ehk tööandja peab põhjendama, miks töötaja oma teadmiste, oskuste, isikuomaduste vms põhjusel kokkulepitud tööd tegema ei sobi.

Soovitame ilmnenud probleemide kohta töötajale koheselt katseaja jooksul tagasisidet anda, et töölepingu lõpetamine ei tuleks üllatuslikult. Samas ei ole siin vajalik eraldi hoiatuse tegemine. Katseaja tulemuste hindamine on tööandja pädevuses, kuid jooksva tagasiside andmine on  siiski mõistlik andmaks töötajale võimaluse oma sooritust parandada.

Juhul, kui töötaja esitab katseajal töölepingu lõpetamise avalduse, siis tema  töölepingu ülesütlemist põhjendama ei pea.

Katseajal töölepingu lõpetamine muudel alustel

Juhul, kui tööandjal on vajadus tööleping üles öelda üldistel alusel, siis on võimalik rakendada ka katseajal teisi aluseid, näiteks töötajapoolse töölepingu rikkumise  tõttu koheselt töölepingu lõpetamine. Tööandja ei tohi töölepingut üles öelda katseaja eesmärgi täitmata jätmise tõttu, kui tegelikuks ülesütlemise põhjuseks on  näiteks hoopis koondamine.

Katseajal töölepingu ülesütlemiseks tuleb ülesütlemisavaldus töötajale esitada katseaja jooksul, st ülesütlemisavaldus on kehtiv ka siis, kui see on antud katseaja viimasel päeval. Sellisel juhul töösuhe ei lõpe katseaja viimasel päeval, vaid etteteatamistähtaja möödumisel.

 

Tiia Raudmägi

Ann Tarkin

Lisa kommentaar