Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustuse sisu

Vastutuskindlustuse eesmärk on  kaitsta kindlustusvõtjat kahjunõude esitamisel kolmanda isiku poolt, olgu see siis näiteks  ettevõtte klient  või  eraisiku puhul   majanaaber, kelle korter on saanud veeavarii tõttu  kahjustusi.

Vastavalt võlaõigusseadus (VÕS ) § 510  peab vastutuskindlustuse puhul kindlustusandja täitma kindlustusvõtja asemel kohustuse hüvitada kahju, mille kindlustusvõtja on tekitanud kolmandale isikule (kahjustatud isik) kindlustuse kehtivuse ajal toimunud kindlustusjuhtumi tagajärjel, ja kandma õigusabile tehtud kulud.

Vastutuskindlustust on nii kohustuslikku (nt.  sõidukite osas, teatud ametite puhul) kui ka vabatahtlikku ( nt. korteriomanikule koos  vara kindlustamisega, auto kaskokindlustus,  ettevõttele majandustegevuse vastutuskindlustus).

Kindlustuskaitse ulatus

Kindlustusseltsid pakuvad  koos varakindlustusega võimalust kodu vastutuskindlustuse sõlmimiseks. Sellisel juhul tuleb kindlasti üle vaadata ka  kindlustuskaitse välistused  ning hinnata, millises summas   võib kindlustusvõtja oma tegevusega kahju tekitada, et määrata ka  kohane vastutuskindlustuse ülempiir.  Meie praktikas on korteriomanikel seda  sagedamini vaja läinud veetorude lekke või muu uputuse korral,  tulekahjust tingitud tahma või tulekahju kustutamisel tekkinud veekahjustuste kõrvaldamiseks, kus kahjud naaberkorterile ja ka maja trepikojale võivad olla päris suured.

Korteriühistutel on võimalik sõlmida korterelamu vastutuskindlustus.

Vastutuskindlustuse liigid

Äriühingud saavad sõlmida erinevaid vastutuskindlustusi:

  1. Tegevuse vastutuskindlustus, mis on mõeldud kahjude katteks, mida kindlustatud isik on tekitanud oma majandustegevusega ja mille tagajärjel kindlustatud isikul on tekkinud seadusjärgne hüvitamiskohustus (tsiviilvastutus). Tootja vastutuskindlustus
  2. Toote vastutuskindlustus  on mõeldud kahjude katteks, mis on seotud kindlustatud isiku toodetud, müüdud või vahendatud toote puudusega ja mille tagajärjel kindlustatud isikul on tekkinud seadusjärgne hüvitamiskohustus (tsiviilvastutus).
  3. Tööandja vastutuskindlustus. Tööandja kohustus on tagada ohutu töökeskkond. Tööandja vastutab töötajatega juhtuvate tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste eest.
  4.  Autovedaja vastutuskindlustus pakub võimaluse kindlustada vedaja tsiviilvastutust vastavalt veo tellija ja autovedaja vahel sõlmitud kaubaveo lepingule
  5.  Ekspediitori vastutuskindlustus  pakub võimaluse kindlustada ekspediitori tsiviilvastutust vastavalt Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni üldtingimustele.

Kindlustustingimuste analüüs

Erinevad kindlustusseltsid pakuvad erinevaid vastutuskindlustusi  ning ka kindlustustingimused (s.h.  vastutuse piirangud)  on kindlustusseltsidel erinevad. Seega tasub kindlustuspakkumiste võtmisel lisaks kindlustussummale alati  läbi vaadata ka kindlustustingimused.  Meil on olnud olukordi, kus  klient on arvanud, et  teatud olukorras on tekkinud kahju kindlustusega kaetud, kuid kahju hüvitamise taotlusele on ta saanud  kindlustustingimustes sisalduvate piirangute tõttu keelduva vastuse.  Näiteks oli ühel meie kliendil sõlmitud toote vastutuskindlustus. Tavapäraselt sellisel juhul kindlustusandja ei hüvita toote endaga seotud kahju (nt uue toote maksumust). Küll aga  kuulub hüvitamisele  kindlustusvõtja  kliendil tootega juhtunud õnnetusest tingitud kahju, näiteks kui toote  süttimise tõttu on saanud kahjustada hoone. Samas kui  toote  asendamine on seotud suuremate kulutustega (tootja tootest valmistati omakorda lõpptoode ja see on vaja uuesti valmistada või on toote asendamine seotud  väljakaevamistega jne), siis  sellised kulud ei pruugi kuuluda  kindlustusvõtja poolt hüvitamisele.

Üle tuleb vaadata nii kindlustuspoliisil sisalduv  mõiste kui ka kindlustustingimustes määratletud kindlustusjuhtumi mõiste ja samuti hüvitatavate kahjude kirjeldused. Tavapäraselt on iga konkreetse vastutuskindlustuse jaoks kindlustusseltsil  ka eraldi üldtingimused.

Juhul, kui kõik mõisted ei ole arusaadavad, tasub  olulisemate kindlustuslepingute sõlmimisele kaasata jurist, et ta aitaks kindlustusseltsilt üle küsida teie jaoks olulisi selgitusi.  Läbirääkimistes annab kokku leppida ka  üldtingimustest erinevates eritingimustes, mis sellisel juhul tuleb märkida kindlustuspoliisile.

 

Tiia Raudmägi, jurist

 

 

Lisa kommentaar